• 3520 3439 - 041

اصطلاحات رایج باتریهای اسید سربی

اصطلاحات رایج باتریهای اسید سربیReviewed by Tabrizups on Jan 20Rating: 5.0اصطلاحات رایج باتریهاي اسید سربی

ب- اصطلاحات رایج باتریهای اسید- سربی
۱٫ خمیر :مخلوطی از پودر اکسید سرب، سرب و افزودنیها است که به کمک اسید سولفوریک به حالت خمیر در می آیند. که در طی فرآیند شارژ خمیر روی شبکه های منفی تا حد زیادی تبدیل به سرب و خمیر شبکه های مثبت تبدیل به دی اکسید سرب می شوند .

۲٫ شبکه: کلمه شبکه به سه منظور مختلف استفاده می شود:
شبکه های ریخته گری شده و بدون خمیر ·
شبکه های خمیر مالی شده و بدون شارژ که گاهی شبکه خام نیز گفته می شود. ·
شبکه های خمیر مالی و شارژ شده ·
فرآیندی است که در طی آن با اعمال جریان برق از یک منبع جریان خارجی (دستگاه شارژ یا شارژر) ، (Charge): 3. شارژ
سرب فلزی می شوند و )، اکسید سرب (در شارژ اولیۀ شبکه های خام) و سولفات سرب (در باتریهای تخلیه شده) در روی شبکه های مثبت با از دست دادن الکترون به دی اکسید سرب تبدیل می شوند. یا به عبارت ساده تر در طی فرآیند شارژ ، جریان الکتریکی در باتری ذخیره شده و باتری آماده مصرف می شود.

۴٫ تخلیه یا دشارژ
(چراغها، استارت خودرو و یا مدار مصرف کننده دستگاه تخلیه و غیره ) قرار می گیرد. در طی این فرآیند، پودر سرب فلزی موجود در خمیر شبکه های منفی با از دست دادن الکترون به سولفات سرب تبدیل می شوند و دیوکسید سرب موجود در خمیر شبکه های مثبت با گرفتن الکترون تبدیل به سولفات سرب می شود.

۵٫ دستگاه شارژ یا شارژر :
تبدیل کرده و با اعمال این DC است به جریان AC دستگاه شارژ یک منبع تغذیه است که جریان برق شهری را که یک جریان جریان به باتری، می تواند آن را شارژ نماید. دستگاههای شارژ انواع مختلفی دارند که می توانند بر اساس نحوه شارژ و یا گستره جریان یا ولتاژ خروجی دسته بندی شوند . بهترین معیار برای تقسیم بندی شارژرها ، دسته بندی بر اساس نحوه شارژ است . بر این اساس دستگاههای شارژ به ۴ دسته کلی تقسیم می شوند :

دستگاههای شارژ با ولتاژ خروجی ثابت : که ساده ترین و معمولی ترین دستگاههای شارژ هستند که اغلب باتریسازان ·تجربی نیز از این نوع دستگاهها استفاده می کنند .

تا رسیدن به یک ولتاژ خاص DC دستگاههای جریان ثابت : در این نوع از دستگاههای شارژ، باتری تحت یک جریان ثابت که بستگی به نوع باتری دارد، شارژ می شود .·

دستگاههای شارژ با توان الکتریکی ثابت : در این نوع ، باتری تحت یک توان الکتریکی ثابت شارژ می شود. این نوع از ·شارژرها بیشتر جنبه تحقیقاتی داشته و کمتر در صنعت باتریسازی کاربرد دارد .

انجام می شود ولی در این نوع شارژر، جریان DC دستگاههای شارژ با جریان پالس: در این نوع دستگاهها، شارژ با جریان منقطع (پالسی) اعمال می شود به این صورت که در یک گستره زمانی که می تواند از چند میلی ثانیه تا چندین ثانیه تغییر کند ،جریان اعمل شده سپس اعمال جریان برای یک مدت مشخصقطع شده و دوباره اعمال جریان انجام می شود. فرایند·عمال و قطع جریان به صورت متناوب تا مدت زمان مشخصی می تواند تکرار شود تا باتری شارژ شود .
۶٫ الکترود: در باتری الکترود همان شبکه های خمیر مالی شده هستند که در نقل و انتقال الکترون شرکت می کنند.
۷٫ آند :الکترودی است که در سطح آن فرآیند اکسایش انجام می شود. در فرآیند شارژ باتری، الکترود مثبت نقشآند دارد ولی در فرآیند دشارژ باتری (تخلیه)، الکترود منفی نقش آند دارد.
۸٫ کاتد: الکترودی است که در سطح آن فرآیند احیا (کاهش) انجام می شود. در فرآیند شارژ باتری،
یک فرآیندی است که طی آن یک یا چند گونه با از دست دادن الکترون به گونه یا گونه های دیگر (Oxidation): 9. اکسایش
تبدیل می شود. به عنوان مثال در طی فرآیند شارژ، اکسید سرب یا سولفات سرب در روی شبکه های مثبت به دیوکسید سرب
اکسید می شوند. و نیز در فرآیند دشارژ (تخلیه)، پودر سرب فلزی در روی شبکه های منفی با از دست دادن الکترون به
سولفات سرب تبدیل می شوند.
فرآیندی است که طی آن یک یا چند گونه با گرفتن الکترون، تبدیل به گونه های دیگر می (Reduction): 10 . احیا یا کاهش
شوند. به عنوان مثال در طی فرآیند شارژ، اکسید سرب(در شارژ اولیه شبکه های خام) یا سولفات سرب (در باتریهای تخلیه
شده) در روی شبکه های منفی به سرب فلزی تبدیل می شوند (احیا) و نیز در فرآیند دشارژ (تخلیه)، دیوکسید سرب در روی
شبکه های مثبت با از دست دادن الکترون به سولفات سرب تبدیل می شوند .

۱۱ . الکترولیت :الکترولیت یک باتری یک محلول رسانای یونی است که نقشهدایت یونی بین آند و کاتد را برعهده دارد. در
باتریهای اسید- سربی این نقش بر عهده محلول اسید سولفوریک است. باتریهای تجاری اسید – سربی، محلول سولفوریک با
۱گرم بر سانتیمتر مکعب به عنوان الکترولیت استفاده می شود . / ۱و معمول چگالی ۲۸ / ۱تا ۳ / چگالی ۲۴

برچسب ها :

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.